Regulamin szkoleń

Warunki przyjęcia na szkolenie

 • W przypadku szkoleń stacjonarnych, zgłoszenia na szkolenie dokonujemy tylko iwyłącznie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie. W odniesieniu do kursów online, poprzez opłatę, zgodnie z procedurą dokonywania płatności na platformie https://konsorcjumgrajewo.pl//
 • Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzymuje informację drogą mailową na temat płatności . W przypadku kursów online trzeba się zarejestrować oraz opłacić kurs.
 • Wpłata zaliczki jest jedyną możliwością rezerwacji miejsca na szkoleniu. W odniesieniu do kursów online na platformie https://konsorcjumgrajewo.pl/całkowita opłata jest jednoznaczna z możliwością odbycia kursu.
 • Osoba ubiegająca się o status uczestnika szkolenia musi dosłać zeskanowane dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Jeżeli chodzi o kursy online wymagane są dane personalne, imię, nazwisko, e-mail, zgodnie z procedurą rejestacji https://konsorcjumgrajewo.pl/rejestracja/

Płatności Kursy Stacjonarne

 • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłaty zaliczki
 • Płatności należy dokonywać w terminach podanych w mailu informacyjnym . Brak terminowej wpłaty może grozić skreśleniem z listy uczestników szkolenia .
 • Rezygnacji ze szkolenia , bez konsekwencji finansowych można dokonać jedynie na 3tygodnie przed szkoleniem . W przypadku późniejszych rezygnacji , pieniądze przepadają

Płatności Kursy Online

Płatności Kursy Online

 • wszelkie materiały trenera dostępne na platformie https://konsorcjumgrajewo.pl/ podlegają ochronie prawa, w tym autorskiego
 • zabrania się powielania materiałów zarówno w całości jak i jego fragmentów
 • nazwy szkoleń, programów, metod podlegają prawu autorskiemu i zabrania się powielania, wykorzystywania niezgodnego z prawem autorskim
 • uczestnik nie może wykorzystywać materiałów pozyskanych od trenera i kursów online pozyskanych z https://konsorcjumgrajewo.pl/ i tam osadzonych, dla odpłatnej lub nieodpłatnej działalności szkoleniowej dla osób trzecich,
 • w trakcie szkoleń i odbywania kursu online, dostępnego na stronie https://konsorcjumgrajewo.pl/ zabrania się nagrywania, robienia zdjęć bez zgody trenera,
 • przekazywane Narzędzia, np.: arkusze diagnostyczne, skale oceny, wywiadu należy wykorzystywać w swej pracy w niezmienionej formie oraz ze wskazaniem autorstwa trenera, i domeny,
 • niniejsze podsumowanie regulaminu posiada charakter wyłącznie informacyjny – wiążąca dla uczestnika pozostaje treść Regulaminu Własności Intelektualnej,
 • w razie pytań lub wątpliwości w zakresie możliwości wykorzystania materiałów skontaktuj się z trenerem.

Regulamin Własności Intelektualnej – wersja pełna:

Wprowadzenie

 • Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady oraz warunki ochrony własności intelektualnej działalności kursów online na platformie e learningowej https://konsorcjumgrajewo.pl/ prowadzonej przez Antoni Cichocki pod firmą Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne (dalej zwanej „Trenerem”).
 • Zalogowanie się na platformę i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 • Platforma e-learningowa https://konsorcjumgrajewo.pl/ jest dostępna tylko i wyłącznie przez internet, 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzanie prac modernizacyjnych oraz okresów awarii.
 • Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera lub innego urządzenia mobilnego, z zainstalowaną przeglądarką oraz oprogramowaniem niezbędnym niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie.
 • W celu uzyskania dostępu do platformy https://konsorcjumgrajewo.pl/ i korzystania z niej, użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swoich danych, tj. loginu i hasła dostępu do platformy e-learningowej.
 • Administrator po zauważeniu nieprawidłowości naruszającej dobre imię Konsorcjum lub innego użytkownika ma prawo usunąć konto z platformy, bez wcześniejszej zgody użytkownika.

Prawo Własności Intelektualnej:

 • Wszelkie materiały, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane lub prezentowane Uczestnikowi przez Trenera w ramach Szkolenia, kursu online niezależnie od ich formy, treści i przeznaczenia, bądź udostępnione przez Trenera na stronach internetowych (dalej zwane „Materiałami”), podlegają ochronie prawa autorskiego, stanowiąc wyłączną własność Trenera.
 • Wszelka eksploatacja Materiałów przez Uczestników, w tym ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trenera, poza użyciem, na które zezwala Uczestnikowi wprost treść Regulaminu (patrz IV Regulaminu – Dozwolone Użycie).
 • Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie przez Uczestnika Kursu Online lub wystąpienia Trenera podczas Szkolenia wymaga uprzedniej zgody Trenera.
 • https://konsorcjumgrajewo.pl/ wkorzystuje opragromowanie Woocommerce

Metoda/Narzędzia:

 • 1Narzędzia, know-how i informacje (dalej „Narzędzia”), jak też autorska metody: opracowane przez Trenera podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności intelektualnej.
 • Uczestnik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera do:
  • wykorzystania Narzędzi, Pomocy i Materiałów otrzymanych w trakcie szkoleń Trenera, do celu innego niż zdobywanie wiedzy przez kursanta w celu zdobycia certyfikatu,
  • opracowania własnych rozwiązań, projektów lub badań przy wykorzystaniu Narzędzi i/lub Pomocy,
  • wykorzystania Narzędzi i/lub Pomocy dla przeprowadzenia szkoleń lub innych działań edukacyjnych na potrzeby osób trzecich.
COPYRIGHT© 2019 Konsorcjum Grajewo.
X